A- A A+
A A A A

Statut

STATUT


Rozdział I

Postanowienia ogólne

 

§ 1

Stowarzyszenie Internetowy Portal Osób Niepełnosprawnych (w skrócie Stowarzyszenie IPON) Zwane dalej „Stowarzyszeniem”, jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem mającym na celu wspomaganie terapii i rehabilitacji osób chorych, niepełnosprawnych, i defaworyzowanych na różnych płaszczyznach oddziaływań: począwszy od informowania o dostępnej pomoc, a skończywszy na organizowaniu, i realizacji programów szkoleniowo-terapeutycznorehabilitacyjnych.

§ 2

Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów ustawy „Prawo o stowarzyszeniach” z dn. 7 kwietnia 1989r. (DZ. U. z 1989 roku, nr20, poz. 104, z późniejszymi zmianami) oraz niniejszego statutu i z tego tytułu posiada osobowość prawną.

§ 3

1. Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym celu działania.
2. W kontaktach międzynarodowych Stowarzyszenie może używać nazwy: Association „A Web Portal for Disabled Persons”

§ 4

1. Siedzibą władz jest miasto Wrocław.
2. Stowarzyszenie swoim działaniem obejmuje obszar Rzeczypospolitej Polskiej. Dla właściwego realizowania swoich celów Stowarzyszenie może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
3. Stowarzyszenie może ustanawiać odznaki, wyróżnienia i przyznawać je osobom fizycznym bądź prawnym oraz posiadać symbol organizacyjny zgodnie z obowiązującymi przepisami.
4. wzory powyższych wyróżnień i regulamin przyznawania określa uchwała Zarządu.

§ 5

Czas trwania Stowarzyszenia jest nieograniczony.

Rozdział II

Cele i zasady działania

 

§ 6

Celami Stowarzyszenia w szczególności są:
a) skupianie wokół Portalu internetowego osób niepełnosprawnych i defaworyzowanych w celu integrowania tego środowiska i promowania celów Stowarzyszenia poprzez Internet,
b) prowadzenie działalności w zakresie rekreacji ruchowej,
c) pozyskiwanie grupy wolontariuszy,
d) upowszechnianie sportu wśród szerokiego grona osób niepełnosprawnych i defaworyzowanych,
e) podnoszenie kwalifikacji i umiejętności zawodowych osób niepełnosprawnych i defaworyzowanych w celu zwiększenia ich konkurencyjność na rynku pracy,
f) wzbudzenie zainteresowania wśród osób zdrowych problemami osób niepełnosprawnych i defaworyzowanych,
g) organizowanie turnusów rehabilitacyjnych,
h) zapewnienie osobom niepełnosprawnym aktywnego wypoczynku i rehabilitacji,
i) prowadzenie działalności integrującej członków Stowarzyszenia.

§ 7

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
1. Organizowanie i finansowanie:
a) imprez sportowych i rekreacyjnych oraz udział w tego rodzaju imprezach,
b) stypendiów i nagród dla osób realizujących cele stowarzyszenia,
c) szkoleń, treningów, zgrupowań, kursów dokształcających, służących podnoszeniu kwalifikacji zawodowych(np. informatycznych, językowych),
d) zawodów oraz imprez w ramach rehabilitacji, integracji osób niepełnosprawnych i defaworyzowanych z osobami zdrowymi,
e) szkoleń wolontariuszy,
f) działalności integrującej członków Stowarzyszenia poprzez aktywność kulturalną, rekreacyjną i towarzyską,
g) innych działań sprzyjających rozwojowi statutowych celów organizacji.
2. Współpracę z właściwymi władzami oraz organizacjami w zakresie objętym swoimi celami oraz współpracę krajową i zagraniczną z organizacjami i osobami fizycznymi wykazującymi zainteresowanie działaniami Stowarzyszenia.

Rozdział III

Członkowie Stowarzyszenia

§ 8

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
a) zwyczajnych,
b) honorowych.

§ 9

Członkiem zwyczajnym mogą być osoby fizyczne, które ukończyły 13 lat.

§ 10

Członkiem honorowym mogą być osoby fizyczne szczególnie zasłużone dla Stowarzyszenia, którym godność członka honorowego została nadana poprzez Walne Zgromadzenie na wniosek Zarządu.


§ 11

1. Członkostwo zwyczajne uzyskuje się po złożeniu pisemnej deklaracji, wniesieniu opłat członkowskich i przyjęciu przez Zarząd.
2. Małoletni w wieku od 16 do 18 lat, którzy mają ograniczoną zdolność do czynności prawnych, mogą należeć do Stowarzyszenia i korzystać z czynnego i biernego prawa wyborczego.
3. Małoletni poniżej 16 lat mogą, za zgodą przedstawicieli ustawowych, należeć do Stowarzyszenia według zasad określonych w statucie, bez prawa udziału w głosowaniu na walnym zebraniu członków oraz bez prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia.

§ 12

1. Członkostwo ustaje poprzez:
a) zrzeczenie się,
b) wykluczenie,
c) śmierć członka.
2. Zrzeczenie się członkostwa możliwe jest przy końcu roku obrachunkowego, po powiadomieniu na piśmie, skierowanym do Zarządu z wypowiedzeniem 2-miesięcznym i po wypełnieniu zobowiązań wobec Stowarzyszenia.
3. Wykluczenie ze Stowarzyszenia możliwe jest w przypadku:
a) nie wywiązania się ze zobowiązań finansowych,
b) naruszenie postanowień Statutu jak również decyzji władz Stowarzyszenia,
c) podejmowanie przez członków działań szkodzących obrazowi Stowarzyszenia,
d) utraty praw obywatelskich w wyniku prawomocnego wyroku sądu.
4. Wykluczenie z powodu nie wywiązania się ze zobowiązań finansowych następuje automatycznie z chwilą zalegania z opłatą składki członkowskiej ponad 2 miesiące.
5. W przypadku wykluczenia za przewinienia określone w punkcie 3 b) i c), członkowi przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia. Szczegóły postępowania określa regulamin dyscyplinarny uchwalony przez Zarząd.
6. O wykluczeniu w pozostałych przypadkach decyduje Zarząd większością 2/3 głosów, w obecności minimum 50 % uprawnionych do głosowania.

§ 13

1. Członkowie Stowarzyszenia mają prawo do:
a) wysuwania postulatów i wniosków wobec władz Stowarzyszenia
b) uczestnictwa z głosem stanowiącym w Walnym Zgromadzeniu
c) biernego i czynnego prawa wyborczego, za wyjątkiem członków niepełnoletnich zgodnie z §11 ust. 3.
d) udział w imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie
e) korzystanie z przywilejów wynikających z działalności w Stowarzyszeniu.
2. Członkowie Stowarzyszenia zobowiązani są do:
a) czynnego udziału w realizacji statutowych celów Stowarzyszenia
b) przestrzegania postanowień statutu i uchwał władz,
c) regularnego opłacania składek członkowskich.
3. Członkowie honorowi posiadają wszystkie prawa członków zwyczajnych za wyjątkiem prawa wyborczego, a także prawa do udziału w głosowaniu nad uchwałami.
4. Stowarzyszenie ma prawo do stosowania nagan i nakładania kar na członków Stowarzyszenia. Tryb postępowania dyscyplinarnego, jak i rodzaje kar określa regulamin dyscyplinarny Stowarzyszenia uchwalony przez Zarząd.

Rozdział IV

Władze Stowarzyszenia

§ 14

1. Władzami Stowarzyszenia są:
a) Walne Zgromadzenie,
b) Zarząd,
c) Komisja Rewizyjna.
2. Jeżeli przepisy nie stanowią inaczej, uchwały władz zapadają większością głosów w obecności minimum 50 % + 1 uprawnionych do głosowania.
3. Członkowie władz Stowarzyszenia pełnią swą funkcję społecznie.
4. W Walnym Zgromadzeniu uczestniczą wszyscy członkowie Stowarzyszenia.
5. Kadencja wszystkich władz trwa 4 lata.

Walne Zgromadzenie

 

§ 15

Walne Zgromadzenie jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.

§ 16

Walne Zgromadzenie może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

§ 17

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:
1. Opracowanie planów i kierunków działania Stowarzyszenia.
2. Zatwierdzenie regulaminów przewidzianych statutem.
3. Rozpatrywanie sprawozdań rocznych Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
4. Wyrażanie opinii w sprawach przedłożonych przez Zarząd.
5. Podejmowanie decyzji o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku.
6. Podejmowanie uchwał w sprawie zmian statutu.
7. Wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej oraz określanie liczebności tych gremiów.
8. Nadawanie godności członka honorowego.
9. Udzielanie absolutorium Zarządowi.
10.Podejmowanie uchwał w innych sprawach, które ze względu na swoją ważność wymagają decyzji Walnego Zgromadzenia.

§ 18

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd raz w roku. O terminie i przewidzianym porządku obrad powiadamia 14 dni wcześniej.

§ 19

Nadzwyczajne walne Zgromadzenie jest zwoływane bądź:
a) na wniosek Zarządu
b) na wniosek Komisji rewizyjnej.
c) na pisemny wniosek co najmniej ½ liczby członków Stowarzyszenia i obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których zostało zwołane. O terminie i porządku obrad Zarząd powiadomi na 14 dni wcześniej.

§ 20


W Walnym Zgromadzeniu mogą uczestniczyć z głosem doradczym osoby zaproszone przez Zarząd.

Zarząd

§ 21


1. Zarząd wybierany jest przez Walne Zgromadzenie na okres 4 (czterech) lat, i składa się maksymalnie z 4 (czterech) osób.
2. Zarząd na swoim pierwszym posiedzeniu wybiera ze swojego grona Prezesa i dwóch Wiceprezesów.
3. Walne Zgromadzenie może zwolnić członka Zarządu ze sprawowanej funkcji w dowolnym czasie, w głosowaniu wymagającym 2/3 uprawnionych do głosowania, zwykłą większością głosów.

§ 22

Zarząd kieruje bieżącą działalnością Stowarzyszenia, a w szczególności:
1. Reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz.
2. Realizuje uchwały Walnego Zgromadzenia.
3. Uchwala plan pracy i budżet.
4. Ustala wysokość składek członkowskich.
5. Sprawuje zarząd nad majątkiem.
6. Przyjmuje subwencje, darowizny, spadki i zapisy oraz składki.
7. Ustala wielkość zatrudnienia, zasady wynagrodzenia oraz wielkość środków na wynagrodzenia dla pracowników i nagrody dla działaczy, zatrudnionych w działalności statutowej.
8. Podejmuje decyzje w sprawach przyjęcia członków Stowarzyszenia, oraz wypisanie ich z ewidencji Stowarzyszenia wskutek zrzeczenia się członkostwa.
9. Kieruje wnioski o wykluczenie pod obrady Walnego Zgromadzenia.
10.Ocenia działalność członków Stowarzyszenia.
11.Powołuje specjalistyczne komisje i zespoły robocze.

§ 23

Posiedzenie Zarządu odbywa się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na sześć miesięcy.

§ 24


Zakres działania Zarządu, jego tryb i organizację pracy określi regulamin przyjęty przez Zarząd.

Komisja Rewizyjna

§ 25

Komisja Rewizyjna wybierana jest poprzez Walne Zgromadzenie na okres 4 (czterech) lat i składa się z 4 (czterech) osób.

§ 26

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy sprawowanie nadzoru nad działalnością statutową i finansową Stowarzyszenia, a w szczególności:
a) może żądać od Zarządu wyjaśnień w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości i wystąpić z wnioskami do Zarządu i Walnego Zgromadzenia
b) posiada wyłączne prawo do zgłaszania wniosku o absolutorium dla Zarządu.

§ 27

Komisja Rewizyjna przedstawia Walnemu Zgromadzeniu sprawozdanie ze swojej działalności. Czyni to wraz z końcem roku obrachunkowego i zakończeniem kadencji.

§ 28

Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej wybiera się spośród członków Komisji Rewizyjnej na jej pierwszym posiedzeniu. Przewodniczący wybrany w głosowaniu tajnym proponuje kandydaturę Wiceprzewodniczącego.

§ 29

Członek Komisji Rewizyjnej nie może pełnić innej funkcji we władzach Stowarzyszenia i nie może być jej pracownikiem.

§ 30

Szczegółowy zakres działania Komisji Rewizyjnej, podział obowiązków i zakres zadań określi regulamin uchwalony przez Walne Zgromadzenie.

Rozdział V

Rada Sponsorów

§ 31


Rada Sponsorów jest opiniodawczym, konsultacyjnym ciałem Stowarzyszenia powołanym przez Zarząd. Składa się ona z osób fizycznych (głównie przedstawicieli firm, bądź organizacji), które wspierają programowo lub finansowo działalność Stowarzyszenia.

§ 32

Liczbę członków Rady Sponsorów, zmiany w jej składzie, tryb powoływania władz określi regulamin uchwalony przez Zarząd.

Sposób uzupełniania władz

§ 33

W razie zmniejszenia się składu władz Stowarzyszenia wymienionych w §14 ust. 1 punkt b) i c) w czasie trwania kadencji uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze ich kooptacji. Kooptacji dokonują pozostali członkowie organu, którego skład uległ zmniejszeniu. W tym trybie można powołać nie więcej niż 1/3 składu organu.

§ 34

1. Majątek Stowarzyszenia powstaje z opłat członkowskich, darowizn, spadków, zapisów oraz ofiarności publicznej, a także z dotacji otrzymanych, według zasad określonych w odrębnych przepisach.
2. Składka członkowska powinna być uregulowana niezwłocznie po złożeniu deklaracji i jest ważna przez rok od dnia jej wpłaty.
3. Rokiem obrachunkowym jest rok kalendarzowy.

§ 35

Stowarzyszenie gospodaruje majątkiem oraz prowadzi księgowość zgodnie z obowiązującymi tego rodzaju organizacje przepisami.

§ 36


Dla ważności oświadczeń praw i obowiązków majątkowych Stowarzyszenia wymagany jest podpis Prezesa Zarządu i jednej osoby upoważnionej uchwałą Zarządu spośród jej członków.

Rozdział V

Likwidacja i zawieszenie działalności

§ 37


O rozwiązaniu się Stowarzyszenia decyduje Walne Zgromadzenie zwykłą większością głosów w obecności co najmniej 50% członków uprawnionych do głosowania. Uchwała musi określić przeznaczenie majątku Stowarzyszenia i sposób likwidacji Stowarzyszenia. Cały majątek Stowarzyszenia po jego likwidacji zostaje przekazany dla stowarzyszenia o podobnym charakterze działalności.

Zmiany Statutu

§ 38


Zmiany Statutu mogą być dokonywane tylko uchwałą Walnego Zgromadzenia zwykłą większością głosów członków uprawnionych do głosowania (50 % + 1).

Postanowienia końcowe

§ 39

W sprawach nie uregulowanych niniejszym Statutem, mają zastosowanie przepisy prawa.

Do góry