A- A A+
A A A A

06.01.2024Świadczenie pielęgnacyjne, zmiany od 01.01.2024

Kategoria: Zasiłki i renty

Nowa zasada dotyczy świadczenia pielęgnacyjnego. W przypadku śmierci osoby wymagającej opieki, osoba sprawująca opiekę zachowuje prawo do świadczenia pielęgnacyjnego do ostatniego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpił zgon osoby wymagającej opieki. Taka reguła została wprowadzona od 1 stycznia 2024 r. ustawą o świadczeniu wspierającym dla świadczenia pielęgnacyjnego. Zmiana dotyczy wszystkich opiekunów, zarówno tych, którzy przejdą na nowy system wypłaty świadczenia pielęgnacyjnego, jak i tych, którzy pozostaną w poprzednim systemie.

 

Pozostałe zmiany w świadczeniu pielęgnacyjnym obejmują brak zakazu pracy.

 

Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje:

  • matce, ojcu, innym osobom, na których ciąży obowiązek alimentacyjny zgodnie z przepisami Kodeksu rodzinno-opiekuńczego.

  • małżonkom

  • opiekunowi faktycznemu dziecka

  • rodzinie zastępczej

  • osobie prowadzącej rodzinny dom dziecka

  • dyrektorowi placówki opiekuńczo-wychowawczej

  • dyrektorowi regionalnej placówki opiekuńczo-terapeutycznej

  • dyrektorowi interwencyjnego ośrodka preadopcyjnego, jeżeli sprawują opiekę nad osobą w wieku do ukończenia 18. roku życia legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności lub orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

 

Wyłączenia z przysługiwania świadczenia pielęgnacyjnego obejmują sytuacje, gdy osoba sprawująca opiekę ma ustalone prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego, świadczenia pielęgnacyjnego lub zasiłku dla opiekuna, zgodnie z ustawą z 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów. Dodatkowo, świadczenie nie przysługuje, jeżeli osoba wymagająca opieki została umieszczona lub przebywa w różnych instytucjach opieki, takich jak dom pomocy społecznej, zakład opiekuńczo-leczniczy, zakład pielęgnacyjno-opiekuńczy, placówka zapewniająca całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, zgodnie z przepisami o pomocy społecznej. Wyłączenia obejmują także sytuacje, gdy osoba wymagająca opieki lub jej opiekun mają ustalone prawo do świadczenia za granicą na pokrycie wydatków związanych z opieką, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

Do góry