A- A A+
A A A A

03.01.2024Świadczenie wspierające

Kategoria: Zasiłki i renty

1 stycznia 2024 r. weszła w życie ustawa z dnia 7 lipca 2023 r. o świadczeniu wspierającym, wprowadzająca nowe rozwiązania w systemie świadczeń dla osób z niepełnosprawnościami i ich opiekunów. Świadczenie wspierające jest nowym instrumentem wsparcia, o które mogą ubiegać się pełnoletnie osoby niepełnosprawne.

Przy ustalaniu prawa do tego świadczenia, nie ma kryterium dochodowego - także inne  otrzymywane wsparcie nie ma żadnego wpływu na prawo do tego świadczenia.

Prawo do świadczenia wspierającego uzależnione jest od uzyskania przez niepełnosprawnego decyzji ustalającej poziom potrzeby wsparcia, na poziomie od 70 do 100 punktów. Wniosek o wydanie takiej decyzji należy złożyć do Wojewódzkiego Zespołu Do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności (wojewoda) począwszy od 1 stycznia 2024 r.

Wysokość świadczenia wspierającego zależy od  liczby przyznanych punktów i jest powiązana z wysokością renty socjalnej.
Kwota świadczenia wynosi od 40% renty socjalnej (w przypadku punktacji między 70 a 74 punktów) aż do 220% renty socjalnej (w przypadku punktacjiod 95 do 100 punktów).
Wraz z coroczną waloryzacją renty socjalnej, corocznej waloryzacji będzie podlegała także wysokość świadczenia wspierającego.

Wprowadzanie świadczenia, będzie się odbywać w trzech etapach:

  1. od 1 stycznia 2024 r. – świadczenie wspierające dostępne dla osób z niepełnosprawnościami z najwyższymi poziomami potrzeby wsparcia, tj. od 87 do 100 pkt

  2. od 1 stycznia 2025 r. – świadczenie wspierające będzie dostępne także dla osób z niepełnosprawnościami z kolejnymi poziomami potrzeby wsparcia, tj. od 78 do 86 pkt

  3. od 1 stycznia 2026 r. – świadczenie wspierające będzie dostępne także dla osób z niepełnosprawnościami z pozostałymi uprawniającymi poziomami potrzeby wsparcia, tj. od 70 do 77 pkt.

Ten harmonogram nie dotyczy niepełnosprawnych, na których ich opiekunowie co najmniej w dniu 1 stycznia 2024 r. lub później pobierali dotychczasowe świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy, zasiłek dla opiekuna lub świadczenie pielęgnacyjne na nowych zasadach – w przypadku takich niepełnosprawnych uzyskanie przez nich co najmniej 70 pkt w decyzji o poziomie potrzeby wsparcia, już od 1 stycznia 2024 r. będzie uprawniać do otrzymania świadczenia wspierającego.
Dodatkowo, za osobę pobierającą świadczenie wspierające, jak i za jej opiekuna, który nie podejmuje zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, ze względu na potrzebę udzielenia wsparcia osobie pobierającej świadczenie wspierające, ZUS będzie opłacał składki na ubezpieczenie zdrowotne, od podstawy wysokości pobieranego świadczenia wspierającego. Ponadto, za opiekuna niepozostającego w zatrudnieniu, który wspólnie zamieszkuje i gospodaruje z osobą pobierającą świadczenie wspierające, ZUS będzie opłacał również składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, przez okres sprawowania opieki.

 

Uzyskanie świadczenia wspierającego będzie się odbywać w II etapach.
I etap - uzyskanie decyzji ustalającej poziom potrzeby wsparcia wydawanej przez Wojewódzkie Zespoły ds. Orzekania o Niepełnosprawności. Wniosek składamy na poniższym formularzu:

Formularz wniosku o wydanie decyzji ustalającej poziom potrzeby wsparcia

Do formularza należy dołączyć:

Kwestionariusz samooceny trudności

A także w przypadku jeśli orzeczenie o stopniu niepełnosprawności było wydane przez:

Wojewódzki lub Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności  przed 2007 rokiem, ZUS przed 2011 rokiem, lub inną instytucję (KRUS, MSWiA, MON) nalezy dołączyć także kopię dokumentu poświadczającą posiadany stopień niepełnosprawności.

Wniosek z załącznikami, można składać:

  1. pocztą tradycyjną na adres Wojewódzkiego Zespołu Do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności

  2. osobiście w siedzibie Wojewódzkiego Zespołu Do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności

  3. Elektronicznie na portalu Empatia https://empatia.mpips.gov.pl/

  4. w siedzibie Powiatowego Zespołu Do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności

II Etap - złożenie wniosku do ZUS o wypłatę świadczenia wspierającego wraz z decyzją ustalającą poziom potrzeby wsparcia wydawanej przez wojewódzkie zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności.

Wniosek składamy osobiści, listownie lub przez platformę PUE ZUS

 

Do góry