A- A A+
A A A A

24.10.2017Komu przysługuje renta socjalna

Kategoria: Zasiłki i renty

Renta socjalna to świadczenie przysługujące osobie pełnoletniej, całkowicie niezdolnej do wykonawania jakiejkolwiek pracy z powodu niepełnosprawności która powstała:

  1. Przed ukończeniem 18 roku życia

  2. W trakcie nauki w szkole lub w szkole wyższej przed ukończeniem 25 roku życia

  3. W trakcie studiów doktoranckich lub aspirantury naukowej

Co istotne, za osobę pełnoletnią uważana jest każda osoba która ukończyła 18 lat, oraz kobieta która zawarła związek małżeński po ukończeniu 16 lat, ale nie ukończyła jeszcze 18 roku życia.

Przepisy określają że niepełnosprawność musi powstać przed ukończeniem podane powyżej wieku, natomiast niezdolność do pracy wynikająca z tej niepełnosprawności, może powstać później.

 

Renta socjalna nie przysługuje osobom:

  1. Będącym właścicielami lub posiadaczami gospodarstw większych niż 5 ha

  2. Pobierającym świadczenia rentowe z zagranicy

  3. Mającym ustalone prawo do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy

  4. Mającym prawo do świadczenia przedemerytalnego, zasiłku przedemerytalnego lub nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego

  5. Pobierającym rentę rodzinną w wysokości przekraczającej 200% najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy

  6. Tymczasowo aresztowanym lub odbywającym karę pozbawienia wolności

 

Podstawa prawna:

Ustawa z 27 czerwca 2003 r. o rencie socjalnej (Dz.U. nr 135, poz. 1268 z późn. zm.).

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 25 czerwca 2013 r. (Dz. U. z 2013 r., poz. 804)

Do góry