A- A A+
A A A A

03.05.2017Krajowa Rada Konsultacyjna do Spraw Osób Niepełnosprawnych

Kategoria: Instytucje

Krajowa Rada Konsultacyjna do Spraw Osób Niepełnosprawnych jest organem doradczym Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych, będącym miejscem współpracy przedstawicieli organów administracji rządowej, samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych na rzecz osób niepełnosprawnych.

Do zakresu działania Rady należy sygnalizowanie organom potrzeby wydania bądź też zmiany przepisów dotyczących osób niepełnosprawnych oraz przedstawianie Pełnomocnikowi:
propozycji przedsięwzięć zmierzających do integracji osób niepełnosprawnych;
propozycji rozwiązań w zakresie zaspokajania potrzeb osób niepełnosprawnych;
opinii do przedkładanych Radzie przez Pełnomocnika dokumentów, w tym projektów aktów prawnych dotyczących osób niepełnosprawnych, planów finansowych i sprawozdań PFRON, rządowych programów działań na rzecz osób niepełnosprawnych oraz informacji o ich realizacji;
rocznych informacji o działalności Rady.

W skład Rady wchodzi po pięciu przedstawicieli organów administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego oraz przedstawiciele organizacje pozarządowych, w tym po jednym przedstawicielu każdej organizacji pracodawców i organizacji związkowych reprezentatywnej w rozumieniu ustawy o Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych i wojewódzkich komisjach dialogu społecznego oraz przedstawiciele innych organizacji pozarządowych w liczbie równej przedstawicielom organizacji pracodawców i organizacji związkowców. W sytuacji, gdy podczas trwania kadencji Rady organizacja pracodawców bądź organizacja związkowa stanie się organizacją reprezentatywną, jej przedstawiciel wchodzi w skład Rady.

Kadencja Rady trwa 4 lata, a jej posiedzenia są zwoływane przez przewodniczącego lub na wniosek co najmniej 5 członków Rady nie rzadziej, aniżeli raz na kwartał oraz w każdym czasie na wniosek Pełnomocnika. Pierwsze posiedzenie nowo powołanej Rady zwołuje z kolei Pełnomocnik w ciągu 21 dni od dnia jej powołania.

Nowo powołana Rada na swoim pierwszym posiedzeniu wybiera pięcioosobowe Prezydium, które z kolei wybiera przewodniczącego Rady spośród przedstawicieli organizacji pozarządowych, wiceprzewodniczącego spośród przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego oraz sekretarza spośród przedstawicieli organów administracji rządowej. Po upływie połowy kadencji Rady następuje zamiana pełnionych stanowisk i jej dotychczasowy wiceprzewodniczący pełni odtąd funkcję przewodniczącego Rady, natomiast przewodniczący funkcję wiceprzewodniczącego.

Przewodniczący Rady kieruje jej pracami oraz reprezentuje ją na zewnątrz. Do zadań przewodniczącego należy m.in. ustalanie przedmiotu i terminów posiedzeń Rady, zawiadamianie o terminach i przewodniczenie posiedzeniom, zapraszanie przedstawicieli innych organizacji i instytucji czy też inicjowanie i organizowanie prac Rady.

Głosowanie podczas posiedzeń Rady jest jawne, a uchwała może być podjęta tylko wówczas, jeśli na posiedzeniu jest obecnych co najmniej 14 jej członków, w tym przewodniczący lub wiceprzewodniczący. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów członków obecnych na posiedzeniu, a w przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego lub zastępującego go wiceprzewodniczącego.


Dane kontaktowe:

Krajowa Rada Konsultacyjna do Spraw Osób Niepełnosprawnych
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych
ul. Nowogrodzka 1/3/5
00-513 Warszawa


Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, Dz.U. z 1997 r. nr 123, poz. 776 z późn. zm.
2. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 2007 roku w sprawie sposobu i trybu działania Krajowej Rady Konsultacyjnej do Spraw Osób Niepełnosprawnych, Dz.U. z 2007 r. nr 230, poz. 1695.

Do góry