A- A A+
A A A A

03.05.2017Zwrot kosztów szkolenia niepełnosprawnego pracownika

Kategoria: Aktywizacja zawodowa

Każdy pracodawca, bez względu na fakt funkcjonowania jako zakład pracy chronionej czy też działania na otwartym rynku pracy, może wnioskować o refundację poniesionych kosztów szkolenia pracowników niepełnosprawnych, której dokonuje starosta. Zwrot może objąć do 80% koszów, ale jednocześnie jest on ograniczony do wysokości dwukrotnego przeciętnego wynagrodzenia na osobę. Ograniczeniem są tutaj również pułapy intensywności pomocy ustalone dla pomocy de minimis i pułapy wynikające z rozporządzenia KE nr 68/2001, których wysokość zależy m.in. od wielkości pracodawcy oraz rodzaju szkolenia.

 

Uwaga!

Refundacja dotyczy tylko i wyłącznie kosztów poniesionych przez pracodawcę po dniu zawarcia umowy.

 

Jak wcześniej wspomniano, wielkość refundacji jest uzależniona od rodzaju szkolenia i typu pracodawcy. Poniższa tabela przedstawia maksymalną wysokość pomocy udzielanej poszczególnym typom pracodawców.

 

Rodzaj szkolenia

Wielkość pracodawcy

mały

średni

duży

ogólne

80,00%

80,00%

70,00%

specjalistyczne

55,00%

45,00%

35,00%

 

W sytuacji, gdy szkolenie zawiera elementy zarówno szkolenia specjalistycznego, jak i ogólnego, których nie można wyodrębnić, jak również wówczas, gdy nie można określić, czy dane szkolenie ma charakter ogólny, czy też specjalistyczny, przyjmuje się maksymalną wielkość pomocy ustaloną dla szkoleń specjalistycznych.

 

Udzielana na podstawie umowy ze starostą refundacja obejmuje następujące koszty szkolenia:

wynagrodzeń osób prowadzących szkolenie;

wynagrodzeń tłumacza języka migowego, lektora dla osób niewidomych i opiekuna osoby niepełnosprawnej ruchowo zaliczonej do znacznego stopnia niepełnosprawności;

podróży osób prowadzących i uczestników szkolenia oraz przewodnika lub opiekuna zatrudnionej osoby niepełnosprawnej zaliczonej do znacznego stopnia niepełnosprawności;

zakwaterowania i wyżywienia osób prowadzących i uczestników szkolenia oraz tłumacza języka migowego i lektora dla osób niewidomych;

usług doradczych związanych ze szkoleniem;

obsługi administracyjno-biurowej związanej z realizacją szkolenia;

wynajmu pomieszczeń związanych z realizacją szkolenia;

amortyzacji narzędzi i wyposażenia w zakresie ich wykorzystania na potrzeby szkolenia, za wyjątkiem narzędzi zakupionych ze środków publicznych do siedmiu lat przed realizacją szkolenia;

materiałów szkoleniowych.

 

W ramach udzielonej refundacji pracodawca może również otrzymać środki na pokrycie wydatków obejmujących koszty zatrudnienia pracownika, ale tylko te ponoszone w okresie, w którym pracownik ten uczestniczy w szkoleniu, a więc dotyczące czasu faktycznie spędzonego na szkoleniu.

 

Uwaga!

Łączna wysokość kosztów obsługi administracyjno-biurowej i wynajmu pomieszczeń oraz wydatków obejmujących koszty zatrudnienia pracownika nie może przekroczyć łącznej wysokości pozostałych kosztów szkolenia.

 

W celu uzyskania zwrotu kosztów szkolenia pracodawca składa wniosek o przyznanie pomocy do starosty właściwego ze względu na miejsce siedziby pracodawcy. Wniosek ten powinien zawierać dane dotyczące pracodawcy, wnioskowana kwotę refundacji, informację o planowanych kosztach szkolenia, informację o tematyce szkolenia razem z uzasadnieniem jego wyboru, informację o liczbie osób niepełnosprawnych biorących udział w szkoleniu, informację o stanie zatrudnienia ogółem, w tym osób niepełnosprawnych, oraz oświadczenie o zaleganiu lub niezaleganiu z zobowiązaniami wobec PFRON. Duży przedsiębiorca dodatkowo do wniosku dołącza opis projektu szkoleniowego zawierający informacje o jego celu i spodziewanych skutkach realizacji. Do wniosku dołączana jest również informacja o wysokości otrzymanej pomocy publicznej i pomocy de minimis lub informacja o nieotrzymaniu pomocy.

 

Złożony wniosek podlega sprawdzeniu pod względem rachunkowym i formalnym, a w przypadku istnienia nieprawidłowości pracodawca ma 14 dni na usunięcie. Starosta rozpatrując wniosek bierze pod uwagę wysokość posiadanych środków PFRON, okres prowadzenia przez pracodawcę działalności, jego doświadczenie w zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz wysokość przewidywanych kosztów szkolenia.

 

W ciągu 30 dni od dnia otrzymania kompletnego wniosku starosta pisemnie informuje pracodawcę o sposobie jego rozpatrzenia, w przypadku negatywnego rozpatrzenia sporządzając również uzasadnienie. Zawarcie umowy o refundację poprzedzają negocjacje między starostą a pracodawcą, w wyniku których zostaje ustalony m.in. termin przekazania i wysokość refundacji oraz liczba osób niepełnosprawnych skierowanych na szkolenie. Wszystkie te dane zostają zawarte w umowie.

 

Refundacja jest przekazywana na rachunek bankowy wskazany we wniosku w terminie 14 dni od przedstawienia przez pracodawcę dokumentów potwierdzających poniesienie kosztów szkolenia.

 

 

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, Dz.U. z 1997 r. nr 123, poz. 776 z późn. zm.

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 marca 2009 roku w sprawie warunków i trybu dokonywania refundacji kosztów szkolenia pracowników niepełnosprawnych, Dz.U. z 2009 r. nr 57, poz. 472.

Do góry