A- A A+
A A A A

16.09.2020System działa coraz lepiej

Kategoria: Artykuły sponsorowane

Rząd przekonuje, że w Polsce stale poprawia się dostępność studiów wyższych dla osób z niepełnosprawnościami. Ale władze przygotowują kolejne rozwiązania z myślą o tej kategorii słuchaczy uczelni.

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW) powołuje się na raport Najwyższej Izby Kontroli (NIK) z 2018 roku, gdzie stwierdzono m.in., że wszystkie uczelnie podejmowały działania „na rzecz zapewnienia niepełnosprawnym studentom i doktorantom warunków umożliwiających im pełny udział w procesie kształcenia i badaniach naukowych”. Sytuacja pod tym względem jest dużo lepsza w porównaniu do podobnego raportu Rzecznika Praw Obywatelskich z 2014 roku. NIK pochwalił uczelnie np. za to, że nie stwierdzono na nich ani jednego przypadku wykluczenia osoby niepełnosprawnej z grona studentów. Poza tym, na uniwersytetach i innych uczelniach powołano pełnomocników rektorów ds. osób niepełnosprawnych lub utworzono biura, których zadaniem jest wspieranie takich osób.

Wojciech Maksymowicz, wiceminister nauki, zwracał też uwagę na to, że pozytywne efekty przyniosły kursy i szkolenia organizowane w całej Polsce dla pracowników naukowo-dydaktycznych podczas których mieli oni możliwość spotkań ze specjalistami i poznania potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Dzięki temu poprawił się sposób postrzegania niepełnosprawnych studentów przez wykładowców, adiunktów i asystentów i ci pierwsi nie są już traktowani jako „obciążenie”. To fundamentalna zmiana, bo właśnie niewłaściwe traktowanie przez kadrę akademicką było do lat jedną z barier w zdobywaniu wykształcenia na którą zwracali uwagę niepełnosprawni studenci.

Minister Maksymowicz wskazuje, że w wielu ośrodkach akademickich większość kandydatów na studia i studentów doświadcza już ograniczenia do minimum barier dostępności edukacji wyższej. Tam, gdzie jeszcze sytuacja jest trudna, MNiSW będzie naciskać na podjęcie przez szkoły wyższe kompleksowych działań mających wspierać niepełnosprawnych studentów. Ponadto, w Ministerstwie działa zespół doradczy ds. studenckich, który pomaga w opracowaniu rozwiązań służących eliminowaniu problemów i barier dotykających w murach uczelni osoby niepełnosprawne. Działalność zespołu jest ważna o tyle, że prowadzi on szerokie konsultacje ze środowiskiem niepełnosprawnych studentów.

Wojciech Maksymowicz podkreśla ponadto, że Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego będzie kontrolować uczelnie pod kątem wprowadzania w życie rozwiązań prawnych służących niepełnosprawnym studentom i doktorantom, które są zapisane w kolejnych nowelizacjach ustawy o szkolnictwie wyższym. Cały czas prowadzona jest także ewaluacja istniejących przepisów, aby eliminować te, które są zbędne lub okazują się niekorzystne dla osób z niepełnosprawnościami.

Taki jest także cel kampanii społecznej Nauka Bez Barier, która z jednej strony ma pokazać osobom niepełnosprawnym możliwości zdobywania wyższego wykształcenia, a z drugiej udowodnić społeczeństwu, że takie osoby mogą być pełnoprawnymi studentami oraz absolwentami z wysokimi kwalifikacjami zawodowymi.

 

 

Publikacja finansowana w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą ,,DIALOG’’ w latach 2019-2020.

 

 

Do góry