A- A A+
A A A A

03.05.2017Szkolenia osób niepełnosprawnych organizowane przez powiatowe urzędy pracy

Kategoria: Aktywizacja zawodowa

Jedną z form aktywizacji zawodowej są szkolenia organizowane przez powiatowe urzędy pracy przeznaczone dla osób niepełnosprawnych niepozostających w zatrudnieniu i zarejestrowanych jako poszukujące pracy. Ich celem jest zwiększenie szans na uzyskanie zatrudnienia oraz podwyższenie posiadanych kwalifikacji zawodowych, zwłaszcza w przypadku ich braku, konieczności zmiany w związku z brakiem pracy oraz utratą zdolności do wykonywania dotychczasowego zawodu. Szkoleniem mogą być objęte również osoby niepełnosprawne będące w okresie wypowiedzenia umowy o pracę z przyczyn niedotyczących pracowników.

Uwaga!
Osoba niepełnosprawna posiadająca rentę bądź zasiłek stały w urzędzie pracy może zarejestrować się tylko jako osoba poszukująca pracy niepozostająca w zatrudnieniu.

Osoba niepełnosprawna kierowana jest na szkolenie z orzeczenia właściwego organu bądź też na podstawie inicjatywy własnej. Koszty finansowane są ze środków PFRON i tym samym jest ono bezpłatne. Wyjątek stanowi sytuacja, gdy osoba niepełnosprawna nie ukończyła szkolenia z własnej winy i wówczas zobowiązana jest do zwrotu jego kosztów, chyba że powodem było podjęcie zatrudnienia.

Uwaga!
Osoba niepełnosprawna może sama wskazać rodzaj szkolenia, na które chce się udać, ale konieczne jest tutaj uprawdopodobnione, że szkolenie to zapewni jej uzyskanie pracy.

Kierownik powiatowego urzędu pracy może również skierować osobę niepełnosprawną zarejestrowaną jako poszukująca pracy na wskazane przez nią szkolenie, jeśli uprawdopodobni ona, że zwiększy to szansę na uzyskanie zatrudnienia lub podwyższy dotychczasowe kwalifikacje zawodowe. Osoba niepełnosprawna jest zobowiązana do zwrotu jego kosztów tylko wówczas, gdy nie ukończyła go z własnej winy, chyba że powodem było podjęcie zatrudnienia.

Uwaga!
Osoba niepełnosprawna, która szkolenia nie ukończyła z własnej winy, jest zobowiązana do zwrotu jego kosztów, chyba że powodem przerwania szkolenia było podjęcie zatrudnienia.

Szkolenie trwa nie dłużej, niż 36 miesięcy, a jego koszt nie może przekroczyć dziesięciokrotności przeciętnego wynagrodzenia. Koszty szkolenia obejmują należność przysługującą jednostce szkolącej, ubezpieczenie od nieszczęśliwych wypadków, zakwaterowanie i wyżywienie, przejazd na szkolenie, w tym również przewodnika lub opiekuna osoby zaliczonej do znacznego stopnia niepełnosprawności, usługi tłumacza języka migowego, lektora dla niewidomych lub osoby towarzyszącej osobie niepełnosprawnej ruchowo zaliczonej do znacznego stopnia niepełnosprawności oraz koszt niezbędnych badań lekarskich, psychologicznych, diagnostycznych i usług rehabilitacyjnych.

Uwaga!
Szkolenia rozpoczęte przez osobę niepełnosprawną we własnym zakresie, bez skierowania z urzędu pracy, nie podlegają refundacji ze środków PFRON.

Szkolenie osób niepełnosprawnych może odbywać się zarówno w placówkach szkolących, jak i w specjalistycznych ośrodkach szkoleniowo-rehabilitacyjnych, do których zadań należy prowadzenie szkoleń osób mających z powodu niepełnosprawności utrudniony dostęp do korzystania ze szkoleń w innych placówkach. Ośrodki te powinny zapewniać uczestnikom szkoleń zakwaterowanie, wyżywienie, pomoce dydaktyczne oraz opiekę medyczną i usługi rehabilitacyjne.

Osoby niepełnosprawne mogą być kierowane na szkolenia zarówno w systemie indywidualnym, jak i grupowym. Szkolenia indywidualne realizowane są na wniosek osoby niepełnosprawnej poszukującej pracy po uprawdopodobnieniu przez nią celowości odbycia tego szkolenia. W celu skierowania na to szkolenie osoba niepełnosprawna jest zobowiązana dostarczyć wniosek o skierowanie na szkolenie w trybie indywidualnym, dokument potwierdzający status niepełnosprawności oraz zaświadczenie lekarskie potwierdzające zdolność do odbycia określonego szkolenia.

Szkolenia dla osób niepełnosprawnych w trybie grupowym odbywają się na tych samych zasadach, jak dla osób bezrobotnych pełnosprawnych. Szkolenia grupowe organizowane są przez powiatowe urzędy pracy na podstawie planów szkoleń uwzględniających sytuację na lokalnym rynku pracy, oczekiwania pracodawców oraz analizę zawodów deficytowych i nadwyżkowych. Informacje o planowanych do realizacji w danym roku kierunkach szkoleń dostępne są w powiatowych urzędach pracy.

Uwaga!
Osoby niepełnosprawne zarejestrowane jako bezrobotne korzystają ze szkoleń na takich samych zasadach, jak osoby bezrobotne pełnosprawne.

Niepełnosprawna osoba bezrobotna bądź poszukująca pracy niepozostająca w zatrudnieniu może również skorzystać z innych usług rynku pracy, poza szkoleniami. Usługi te dotyczą m.in. pomocy w aktywnym poszukiwaniu pracy, pośrednictwa pracy, poradnictwa zawodowego oraz usług EURES.

Niepełnosprawna osoba bezrobotna może skorzystać z takich form wsparcia, jak staż, przygotowanie zawodowe dorosłych, prace interwencyjne, roboty publiczne, prace społecznie użyteczne, pożyczka szkoleniowa, finansowanie kosztów egzaminów i licencji, finansowanie studiów podyplomowych, stypendium z tytułu podjęcia dalszej nauki, zwrot kosztów dojazdu i zakwaterowania, zwrot kosztów opieki nad dzieckiem oraz jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej.

Osoba niepełnosprawna poszukująca pracy niepozostająca w zatrudnieniu może z kolei skorzystać z takich form wsparcia, jak prace interwencyjne, jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej, refundacja kosztów przejazdu, refundacja kosztów zakwaterowania, przygotowanie zawodowe dorosłych oraz dofinansowanie studiów podyplomowych.


Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, Dz.U. z 1997 r. nr 123, poz. 776 z późn. zm.
2. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, Dz.U. z 2004 r. nr 99, poz. 1001 z pózn. zm.
3. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 września 2010 roku w sprawie standardów i warunków prowadzenia usług rynku pracy, Dz.U. z 2010 r. nr 177, poz. 1193 z późn. zm.

Do góry