A- A A+
A A A A

Ogłoszenie

Integracja 18 Plus

Nr ogłoszenia: 5209

Cena: 0,00 PLN

Wyślij wiadomość:: zostanie ona dostarczona pod adres e-mail ogłoszeniodawcy.

Captcha

Szczegóły oferty:

INFORMACJA DOTYCZĄCĄ PROJEKTU nr RPDS.09.01.01-02-0072/18 pt. ”Integracja 18 Plus”

Przedmiotem projektu jest kompleksowa aktywizacja społeczno-zawodowa osób w wieku od 18 roku życia, pozostających bez zatrudnienia, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym osób bezrobotnych oraz biernych zawodowo, zamieszkujących w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego na terenie Dolnego Śląska.
 
Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Cel główny projektu: Wzrost szans na integrację społeczno-zawodową 140 (min. 84K) osób w wieku powyżej 18 r.ż. w tym min. 28 os. z niepełnosprawnościami, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, zamieszkujących na terenie Dolnego Śląska w okresie od 01.07.2019 do 31.12.2021 roku.
 
OPIS GRUPY DOCELOWEJ
Wsparcie w ramach projektu skierowane jest do 140 osób spełniających łącznie następujące kryteria:
- są w wieku powyżej 18 roku życia,
- zamieszkują w rozumieniu Kodeksu Cywilnego na terenie Dolnego Śląska;
- są zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym;
- posiadają status osoby biernej zawodowo albo osoby bezrobotnej i w celu reintegracji wymagają w pierwszej kolejności wsparcia o charakterze społecznym.

WARUNKI UDZIAŁU W PROJEKCIE:
Wypełnienie i podpisanie przez osoby kandydujące do udziału w projekcie Kwestionariusza rekrutacyjnego;
- udostępnienie do wglądu dowodu osobistego (w celu potwierdzenia danych osobowych),
- złożenie kserokopii orzeczenia o niepełnosprawności (dotyczy osób z niepełnosprawnościami)
- zapoznanie się i akceptacja zapisów regulaminu projektu.
- wypełnienie i podpisanie przez osoby zakwalifikowane do udziału w projekcie adekwatnych oświadczeń uczestnika projektu, deklaracji oraz umowy uczestnictwa w projekcie.

MOŻLIWOŚCI WSPARCIA:
Projekt na rzecz kompleksowej aktywizacji społeczno-zawodowej osób w wieku od 18 roku życia, pozostających bez zatrudnienia, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym osób bezrobotnych oraz biernych zawodowo, zamieszkujących w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego na terenie Dolnego Śląska.
Uczestnikom/-czkom projektu udzielone zostanie kompleksowe wsparcie służące zwiększeniu szans na ich reintegrację społeczno-zawodową, obejmujące:
- poradnictwo psychologiczne;
- poradnictwo i doradztwo zawodowe;
- wsparcie coacha;
- szkolenia kompetencji społecznych;
- szkolenia zawodowe;
- staże zawodowe;
- pośrednictwo pracy;
- pomoc trenera pracy osobom z niepełnosprawnościami.

HARMONOGRAM REALIZACJI PROJEKTU:
Rekrutacja uczestników-czek projektu została zaplanowana w okresie od 01.07.2019 r. do 31.10.2021 r.
Wszystkie formy wsparcia udzielane będą adekwatnie do potrzeb uczestników/-czek projektu w okresie od 01.07.2019 r. do 31.12.2021 r.

KONTAKT:
Biuro projektu mieści się pod adresem: ul. Krakowska 41/20, 50-424 Wrocław,
mail: instytut.aktywnego.rozwoju@gmail.com, telefon: 739198840
Województwo:: dolnośląskie
Firma: Instytut Aktywnego Rozwoju
 
Powiat: m. Wrocław
Miasto: Wrocław
 
dodano: 2021.02.28
ważne do: 2022.09.29
wyświetleń: 89
Polecaj nas

Najnowsze ogłoszenia