A- A A+
A A A A

Ogłoszenie

Projekt "Aktywni 30 Plus - II edycja"

Nr ogłoszenia: 4531

Cena: 0,00 PLN

Wyślij wiadomość:: zostanie ona dostarczona pod adres e-mail ogłoszeniodawcy.

Captcha

Szczegóły oferty:

INFORMACJA DOTYCZĄCĄ PROJEKTU nr RPDS.08.02.00-02-0135/18 pt. ”Aktywni 30 Plus – II edycja”
Przedmiotem projektu jest aktywizacja zawodowa osób w wieku powyżej 30 roku życia, które znajdują się w szczególnej sytuacji na rynku pracy (w wieku 50+, kobiety, OSOBY Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI, długotrwale bezrobotne, osoby o niskich kwalifikacjach). Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego.
Cel główny projektu: Wzrost szans na zatrudnienie 140 (84K,56M) bezrobotnych lub biernych zawodowo osób w wieku powyżej 30 r.ż. znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy (50+, kobiety, osoby z niepełnosprawnościami, długotrwale bezrobotne, osoby o niskich kwalifikacjach), zamieszkujących na terenie Dolnego Śląska w okresie od 01.04.2019 do 31.03.2021 roku.
OPIS GRUPY DOCELOWEJ
Grupa docelowa (GD) to wyłącznie osoby w wieku powyżej 30 roku życia, które zamieszkują w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego na terenie Dolnego Śląska, pozostające bez zatrudnienia i znajdujące się w szczególnej sytuacji na rynku pracy, tj.:
- osoby starsze po 50 roku życia;
- kobiety;
- osoby z niepełnosprawnościami (ON);
- osoby długotrwale bezrobotne;
- osoby o niskich kwalifikacjach.
WARUNKI UDZIAŁU W PROJEKCIE:
1. Spełnienie warunków dotyczących grupy docelowej projektu, tj. łącznie następujące kryteriów:
1) wiek powyżej 30 roku życia;
2) miejsce zamieszkania w rozumieniu Kodeksu Cywilnego na terenie województwa dolnośląskiego;
3) pozostawanie bez zatrudnienia, w szczególnej sytuacji na rynku pracy, tj.:
a) – wiek powyższej 50 roku życia;
i/albo
b) – płeć żeńska;
i/albo
c) – niepełnosprawność;
i/albo
d) – długotrwałe bezrobocie;
i/albo
e) – niskie kwalifikacje, tj. wykształcenie na poziomie do ISCED 3 włącznie (najwyżej wykształcenie ponadgimnazjalne - średnie)
2. Wypełnienie i podpisanie przez osoby kandydujące do udziału w projekcie Kwestionariusza rekrutacyjnego.
3. Udostępnienie do wglądu dowodu osobistego.
4. Złożenie kserokopii orzeczenia o niepełnosprawności (dotyczy osób z niepełnosprawnościami).
5. Zaakceptowanie i przyjęcie warunków Regulaminu uczestnictwa w projekcie.
6. Wypełnienie i podpisanie przez osoby zakwalifikowane do udziału w projekcie oświadczeń uczestnika projektu, Deklaracji oraz umowy uczestnictwa w projekcie.
MOŻLIWOŚCI WSPARCIA:
Uczestnikom/-czkom projektu udzielone zostanie kompleksowe wsparcie służące zwiększeniu szans na ich powrót na rynek pracy, obejmujące:
- poradnictwo zawodowe;
- szkolenia zawodowe;
- staże zawodowe;
- zwrot kosztów dojazdu do miejsca zatrudnienia;
- wsparcie trenera pracy dla osób z niepełnosprawnościami.
HARMONOGRAM REALIZACJI PROJEKTU:
Rekrutacja uczestników-czek projektu została zaplanowana w okresie od 01.04.2019 r. do 31.12.2020 r.
Wszystkie formy wsparcia udzielane będą adekwatnie do potrzeb uczestników/-czek projektu w okresie od 01.04.2019 r. do 31.03.2021 r.
KONTAKT:
Biuro projektu mieści się w siedzibie Point Sp. z o.o.
Adres: ul. Energetyczna 14, 53-330 Wrocław, mail: point@point.wroc.pl, tel. 71 361 44 94
Województwo:: dolnośląskie
Firma: Point Sp. z o.o.
 
Powiat: m. Wrocław
Miasto: Wrocław
 
dodano: 2020.05.29
ważne do: 2020.11.25
wyświetleń: 252
Polecaj nas

Najnowsze ogłoszenia