116 dzień roku, 27 kwietnia 2017, Czwartek imieniny: Sergiusza, Teofila, Zyty
Pomoc w uzyskiwaniu odszkodowań - Czerkawski Odszkodowania
Kup reklamę w portalu   

Niepełnosprawni - prawa

Zasady i procedury dofinansowania likwidacji barier w komunikowaniu się i barier technicznych


Warunki

O likwidację barier w komunikowaniu się i technicznych mogą ubiegać się osoby niepełnosprawne, jeżeli jest to uzasadnione potrzebami wynikającymi z niepełnosprawności. Realizacja w/w zadań ma umożliwić lub w znacznym stopniu ułatwić osobie niepełnosprawnej wykonywanie podstawowych, codziennych czynności lub kontaktów z otoczeniem.

Dofinansowanie ze środków Funduszu nie przysługuje, jeżeli osoba niepełnosprawna w ciągu 3 lat przed złożeniem wniosku uzyskała odpowiednie na ten cel środki z PFRON. Wyjątek stanowi dofinansowanie likwidacji barier w komunikowaniu się w przypadku zakupu sprzętu komputerowego. O dofinansowanie nie mogą ubiegać się wnioskodawcy, którzy w okresie ostatnich 5 lat otrzymali dofinansowanie ze środków PFRON na zakup w/w sprzętu.

Przy rozpatrywaniu wniosków brane są pod uwagę w pierwszej kolejności osoby posiadające orzeczenie o zaliczeniu do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności, w przypadku dzieci o zaliczeniu do osób niepełnosprawnych. W przypadku likwidacji barier w komunikowaniu się, w szczególności zakupu komputera, pozytywną akceptację w pierwszej kolejności otrzymują uczniowie szkół podstawowych, gimnazjum, szkół ponadgimnazjalnych i studenci, osoby aktywne zawodowo lub społecznie.

Wysokość dofinansowania

Wysokość dofinansowania likwidacji barier wynosi do 80% kosztów przedsięwzięcia, nie więcej jednak niż do wysokości piętnastokrotnego przeciętnego wynagrodzenia, natomiast pozostałe 20% stanowi udział własny wnioskodawcy.

Dofinansowanie nie może obejmować kosztów realizacji zadań poniesionych przed przyznaniem środków finansowych i zawarciem umowy o dofinansowanie umowy ze środków PFRON.


Wymagane dokumenty

W celu uzyskania dofinansowania do likwidacji barier w komunikowaniu się i technicznych należy złożyć :

1. dokładnie wypełniony wniosek na ustalonym druku (wzór w załączeniu)

2. kopię orzeczenia o stopniu niepełnosprawności (lub orzeczenia równoważnego), jeśli we wspólnym gospodarstwie domowym jest więcej osób niepełnosprawnych – kopie orzeczeń tych osób

3. kopie dokumentów potwierdzające wysokość osiąganych dochodów Wnioskodawcy oraz osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym, osiągniętych za okres trzech miesięcy poprzedzających złożenie wniosku

4. aktualne zaświadczenie lekarskie, wystawione czytelnie i w języku polskim, zawierające wyraźne informacje o aktualnym stanie zdrowia i przyczynę niepełnosprawności oraz potwierdzające potrzebę likwidacji danej bariery

5. w przypadku, gdy Wnioskodawca działa przez pełnomocnika lub opiekuna prawnego, do wniosku należy załączyć odpowiednio uwierzytelnione pełnomocnictwo lub postanowienie Sądu o ustanowieniu opiekuna prawnego (ksero)

6. w przypadku likwidacji barier w komunikowaniu się dla dzieci uczących się należy przedstawić opinię wychowawcy, psychologa, logopedy (w zależności od niepełnosprawności i możliwości rehabilitacji dziecka) o potrzebach dziecka i możliwości rozwoju, rehabilitacji, poprzez korzystanie z wnioskowanego sprzętu, w tym komputera, a także o potrzebie kształcenia specjalnego bądź orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania (jeśli takowe dziecko posiada)

7. w przypadku likwidacji barier w komunikowaniu się dla młodzieży uczącej się należy przedłożyć zaświadczenie ze szkoły, uczelni o pobieraniu nauki

8. oferty cenowe wnioskowanych urządzeń


Tryb postępowania

1. pobranie wniosku z PCPR lub strony internetowej www.pcpr-wejherowo.pl

2. złożenie dokładnie wypełnionego wniosku przez Wnioskodawcę w PCPR wraz z wymaganymi załącznikami. Składanie wniosków: poniedziałek od godz. 9:00 do 16:00; wtorek, środa i czwartek w godz. 8:00-15:00

3. zaopiniowanie wniosku przez Komisję powołaną do rozpatrywania wniosków na likwidację barier w komunikowaniu się i technicznych, na podstawie dokonanej skali punktowej wniosku

4. w przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku podpisanie umowy

5. dokonanie zakupu sprzętu zgodnie z warunkami umowy. Wpłata udziału własnego, min. 20% kosztów zakupu

6. dostarczenie do PCPR oryginału faktury za zakupiony sprzęt

7. ocena merytoryczna i finansowa przedstawionej faktury. W przypadku braku zastrzeżeń – realizacja przelewu zgodnie z warunkami umowy

8. odesłanie opisanej faktury do wnioskodawcy

Dodatkowe informacje

1. w przypadkach uzasadnionych trudną sytuacją losową, życiową itp., Dyrektor PCPR może podjąć decyzję o dofinansowaniu, gdy Wnioskodawca nie uzyskał wystarczającej liczby punktów do podpisania umowy, określonych w załączniku (skala punktowa )

2. dofinansowanie do zakupu sprzętu komputerowego pozostawia się do rozpatrzenia do dnia 30 października a realizację do 15 grudnia każdego roku. Rozpatrywanie zakupu sprzętu komputerowego następuje po zakończeniu realizacji w II i III kwartale roku, programów celowych (PEGAZ 2003 oraz KOMPUTER DLA HOMERA) przez Oddział Pomorski PFRON

3. ustala się maksymalną kwotę dofinansowania do zakupu sprzętu komputerowego na 1.500,- zł a jeśli są konieczne wskazania np. lekarza specjalisty, pedagoga, logopedy itp. – dodatkowe 1.000,- zł na specjalistyczne oprogramowanie

4. bariery techniczne, typu łóżka rehabilitacyjne na pilota, podnośniki wannowe, schodołazy itp. dofinansowywane mogą być w miarę możliwości finansowych poza ustaloną wyżej kolejnością

5. jeżeli osoba podpisała umowę o dofinansowanie jednej z barier np. technicznej nie dyskwalifikuje jej to do starania się o dofinansowanie do likwidacji barier w komunikowaniu się bądź barier architektonicznych.

 


 

pobierz wniosek bariery w komunikowaniu się i techniczne – format word

pobierz wniosek bariery w komunikowaniu się i techniczne – format pdf

 

 


 

skala punktowa rozpatrywania wniosków – pobierz w formacie Word

skala punktowa rozpatrywania wniosków – pobierz w formacie pdf

Autor: daFFy
Ostatnia aktualizacja: 2013.02.02 14:02
Źródło: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie


drukuj powrót zgłoś artykuł


Pozostałe artykuły w tej kategorii

Sonda

Jaki jest rodzaj Twojej niepełnosprawności?

  • Uraz rdzenia kręgowego
  • Porażenie mózgowe
  • Epilepsja
  • Jestem po amputacji
  • Łamliwość kości
  • SM
  • Inne

[pokaż wyniki]

Randki

dani_...
Fotogaleria
zaba
zaba

Dodał(a): zabulo
Copyright © 2002 Stowarzyszenie Internetowy Portal Osób Niepełnosprawnych
Szacuje się, że niepełnosprawni w Polsce stanowią 14% ogółu społeczeństwa i odsetek ten ma tendencję rosnącą.
Wyczyść ciasteczka utworzone przez Portal