59 dzień roku, 28 lutego 2017, Wtorek imieniny: Ludomira, Makarego, Wiliany
IT Helpdesk
Kup reklamę w portalu   

Niepełnosprawni - prawa

Wnioski składane do zespołów ds. orzekania o niepełnosprawności


Wzory wniosków

Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności przyjmują trzy rodzaje wniosków o wydanie:
 * orzeczenia o niepełnosprawności osób, które nie ukończyły 16 roku życia;
 * orzeczenia o stopniu niepełnosprawności osób, które ukończyły 16 rok życia;
 * orzeczenia o wskazaniach do ulg i uprawnień osób posiadających orzeczenia o inwalidztwie lub niezdolności do pracy.
Wniosek składany do powiatowego zespołu zawiera:
 * imię i nazwisko dziecka, przedstawiciela ustawowego dziecka lub osoby zainteresowanej, datę i miejsce urodzenia dziecka lub osoby zainteresowanej;
 * adres zamieszkania lub pobytu dziecka albo osoby zainteresowanej, numer dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego ich tożsamość;
 * określenie celu, dla którego niezbędne jest uzyskanie orzeczenia;
 * dane dotyczące sytuacji społecznej i zawodowej dziecka lub osoby zainteresowanej, w przypadku wniosku o orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności;
 * oświadczenie osoby zainteresowanej lub przedstawiciela ustawowego dziecka o prawdziwości danych zawartych we wniosku.
Nie ma ujednoliconych wzorów wniosków stosowanych w całym kraju. Druk wniosku należy uzyskać w siedzibie zespołu orzekającego.
Formularze używane w Powiatowym Zespole
ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Warszawie
Formularze używane w Powiatowym Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Warszawie (pliki do pobrania):
 * Wniosek o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności
 (pobierz plik)
 * Wniosek o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności
 (pobierz plik)
 * Wniosek o wydanie orzeczenia o wskazaniach do ulg i uprawnień
 (pobierz plik)
 * Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia wydane dla potrzeb Zespołu do Spraw Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności
 (pobierz plik)
 * Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia dziecka wydane dla potrzeb Zespołu do Spraw Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności
 (pobierz plik)
Dokumenty składane wraz z wnioskiem o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności osób, które nie ukończyły 16 roku życia.
Do wniosku o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności osób, które nie ukończyły 16 roku życia, dołącza się dokumentację medyczną, w tym: zaświadczenie lekarskie zawierające opis stanu zdrowia, wydane (nie wcześniej niż na 30 dni przed dniem złożenia wniosku) przez lekarza, pod którego opieką lekarską znajduje się dziecko, oraz inne posiadane dokumenty mogące mieć wpływ na ustalenie niepełnosprawności,
Jeżeli przedłożona wraz z wnioskiem dokumentacja jest niewystarczająca do wydania orzeczenia, przewodniczący powiatowego zespołu zawiadamia na piśmie osobę zainteresowaną lub przedstawiciela ustawowego dziecka o konieczności jej uzupełnienia oraz wyznacza termin złożenia brakującej dokumentacji z pouczeniem, że nieuzupełnienie jej w określonym terminie spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania
Dokumenty składane wraz z wnioskiem o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności osób, które ukończyły 16 rok życia
Do wniosku o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności osób, które ukończyły 16 rok życia, dołącza się dokumentację medyczną, w tym: zaświadczenie lekarskie zawierające opis stanu zdrowia, rozpoznanie choroby zasadniczej i chorób współistniejących potwierdzone aktualnymi wynikami badań diagnostycznych, wydane (nie wcześniej niż na 30 dni przed dniem złożenia wniosku) przez lekarza, pod którego opieką lekarską znajduje się osoba zainteresowana, oraz inne posiadane dokumenty mogące mieć wpływ na ustalenie stopnia niepełnosprawności,
Jeżeli przedłożona wraz z wnioskiem dokumentacja jest niewystarczająca do wydania orzeczenia, przewodniczący powiatowego zespołu zawiadamia na piśmie osobę zainteresowaną lub przedstawiciela ustawowego dziecka o konieczności jej uzupełnienia oraz wyznacza termin złożenia brakującej dokumentacji z pouczeniem, że nieuzupełnienie jej w określonym terminie spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.
Dokumenty składane wraz z wnioskiem o wydanie
orzeczenia o wskazaniach do ulg i uprawnień
Do wniosku o wydanie orzeczenia o wskazaniach do ulg i uprawnień osób posiadających orzeczenia o inwalidztwie lub niezdolności do pracy, dołącza się posiadaną przez osobę zainteresowaną dokumentację medyczną, orzeczenie o inwalidztwie lub niezdolności do pracy oraz inne posiadane dokumenty, mogące mieć wpływ na ustalenie wskazań do ulg i uprawnień.
Jeżeli przedłożona wraz z wnioskiem dokumentacja jest niewystarczająca do wydania orzeczenia, przewodniczący powiatowego zespołu zawiadamia na piśmie osobę zainteresowaną lub przedstawiciela ustawowego dziecka o konieczności jej uzupełnienia oraz wyznacza termin złożenia brakującej dokumentacji z pouczeniem, że nieuzupełnienie jej w określonym terminie spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.

Autor: admin
Ostatnia aktualizacja: 2013.02.02 13:02
Źródło: mpips.gov.pl


drukuj powrót zgłoś artykuł


Pozostałe artykuły w tej kategorii

Copyright © 2002 Stowarzyszenie Internetowy Portal Osób Niepełnosprawnych
Szacuje się, że niepełnosprawni w Polsce stanowią 14% ogółu społeczeństwa i odsetek ten ma tendencję rosnącą.
Wyczyść ciasteczka utworzone przez Portal